Моринець Людмила Олександрівна - народилася 03 листопада 1983  року в селі Вільшана  Недригайлівського району Сумської області. З 1990 року по  2001 рік навчалася у Вільшанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Після закінчення школи вступила до Сумського вищого професійного училища ім. Бортнянського  і здобула спеціальність бібліотекар-бібліограф. На посаді спеціаліста по роботі з молоддю сільської працює з 2004 року.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста по роботі з молоддю

 Вільшанської сільської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Спеціаліст по роботі з молоддю (з покладанням обов’язків виконанняфункційінспекторавійськового обліку) (надалі спеціаліст по роботі з молоддю) призначається на посаду на конкурсній основі сільським головою  з числа осіб, що досягли 18 років і  відповідають відповідним кваліфікаційним вимогам.

     Як посадова особа місцевого самоврядування один раз на 4 роки, з метою  підвищення ефек­тивності діяльності, оцінювання результатів роботи, ділових та професійних якостей, виявлених працівником  при виконанні обов'язків, проходить атестацію, згідно відповідного Положення.

 Кваліфікаційні вимоги:  Базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Без вимог до стажу роботи.

Повинен дотримуватися і знати:  Конституцію України; закони України ” Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про службу в органах місцевого самоврядування “, ” Про державну службу “, ” Про боротьбу з корупцією “ , ”Про загальний військовий обов”язок”, та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи,  практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямів діяльності; державну політику у відповідній сфері управління;  трудове, фі­нансове та господарське законодавство; інструкцію з діловодства у від­повідному органі місцевого самоврядування; основи психології; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на персональному комп'ютері; державну мову та цю інструкцію.

2. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

2.1. Повноваження та функціональні обов’язки

     Спеціаліст по роботі з молоддю :

     2.1.1. Здійснює у процесі роботи аналітичні та контрольні операції на  напрямках своєї діяльності: робота з молоддю і сім’ями, що мають дітей,  по військовому обліку громадян,  робота з ветеранами і пристарілими, а також по захисту  прав споживачів.

    2.1.2. Бере участь у підготовці проектів організаційно-методичних документів, інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з цими питаннями , а також підготовці відповідей на звернення та заяви, що надходять на розгляд до відповідного підроз­ділу.

     2.1.3.  Веде діловодство в підрозділі.

     2.1.4. Здійснює планування і проводить спортивно-масові, культурні заходи.

     2.1.5. Проводить роботу по створенню та утриманню в належному стані матеріальної бази для розвитку  культури і спорту. Опікується спортивними колективами, колективами та окремими аматорами прикладного мистецтва, художньої самодіяльності, організовує їх на участь у районних, обласних змаганнях, конкурсах, виступах, фестивалях.

      2.1.6. Надає допомогу і проводить спільну роботу в питаннях виховання, роботи серед батьків, культурно-масову роботу з  навчальними  та культосвітніми закладами сільської ради.

      2.1.7. Проводить роботу серед сімей, що попали в складні життєві умови, серед неблагополучних сімей, малозабезпечених, багатодітних  сімей, чорнобильців, з дітьми-інвалідами.

      2.1.8. Веде облік ветеранів війни і праці, відзначених державними нагородами, інвалідів війни, учасників бойових дій, солдатських вдів проводить обстеження їх соціально-побутових умов проживання. Опікується військовими похованнями, меморіальним комплексом, приймає заходи по увіковіченню пам’яті загиблих односельчан, веде їх облік.

     2.1.9. Здійснює перевірки торгівельних, побутових та інших закладів, що надають послуги споживачам, складає відповідні акти.

     2.1.10. Налагоджує тісну співпрацю з районними службами, відділами РДА, відділом РВ УМВС та іншими структурами по напрямках своєї діяльності.

     2.1.11. Здійснює  реєстрацію  громадян  згідно  діючого  законодавства,

готує  інформації,  доповіді на  засіданнях виконкому  та  сільської ради,  відповіді  на  листи  районної державної  адміністрації   стосовно  питань  обліку  і  призову  юнаків  до  лав  армії,  паспортного  обліку  громадян, реєстрації  місця   проживання  та  інші, стосовно  своїх  службових обов’язків.

      2.1.12. Організовує  і  координує  роботу громадського  формування по  охороні  громадського  порядку на території сільської ради.

2.1.13. Забезпечує ведення та своєчасне оновлення веб-сторінки сільської ради для доступу громадськості до інформації про діяльність сільської ради, надання послуг,що містять інформацію,необхідну для отримання адміністративних послуг.

      2.1.14. Виконує інші доручення сільського голови чи уповноваженої особи, що не суперечать  законодавству України.

2.2. Повноваження та функціональні обов’язки по веденню військового обліку та здійснення мобілізаційної роботи.

2.2.1. Грамотно та доцільно виконує  функціональні обов’язки, застосовує закони та нормативні акти.

2.2.2. Здійснює облік військовозобов’язаних та сприяє проведенню організаційних  заходів  щодо  їх призову до лав збройних сил України,  в роботі керується Законом України ”Про загальний військовий обов”язок”.

2.2.3. В установлений  строк приймає на військовий облік військовозобов”язаних і призовників,що прибули на постійне чи тимчасове проживання і знімає  з обліку їх при вибутті в іншу місцевість.

2.2.4. Виявляє військовозобов”язаних, що не стоять на військовому обліку і допризовників, що не пройшли приписку, і відповідно перших приймає на облік,а других-направляє у військкомат.

2.2.5. На вимогу  військкомату, здійснює оповіщення військовозобов”язаних і призовників про їх виклик у військкомат, інформує військовий комісаріат про відсутність військовозобов’язаних за місцем проживання.

          2.2.6. Вносить в карточки первинного обліку і в списки всі зміни і повідомляє військкомат.

          2.2.7. Звіряє  дані карточок первинного обліку на військовозобов”язаних і списків призовників з погосподарськими книгами. За окремим дорученням  військкомату проводить   звірки даних  з обліковими даними військкомату.

         2.2.8. Враховуває  військовозобов”язаних і призовників, що заявили про зміну стану їх здоров”я, і  повідомляє про це у військкомат.

          2.2.9. Роз”яснює громадянам обов”язки по військовому обліку і здійснює контроль за дотриманням ними правил військового обліку.

3. ПРАВА

   Спеціаліст  має право:

         За дорученням керівництва представляти інтереси під­розділу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань напряму діяльності підрозділу.

         У встановленому порядку отримувати і вико­ристовувати отриману статистичну інформацію та інші дані від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов'язків.

           Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

          Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

          Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр.

           Відмовлятися від проведення небезпечних для здоров’я і життя робіт в умовах, коли відсутні і (або) не можуть бути прийняті необхідні заходи безпеки.

                                                  4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 Спеціаліст несе відповідальність:

          За перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо місцевого самоврядування згідно Закону України ”Про службу в органах місцевого самоврядування“, чинного законодавства України про працю та Закону України ”Про боротьбу з корупцією“ ;

           За невиконання чи не належне виконання  без поважних причин  Правил внутрішнього трудового розпорядку установи, законних розпоряджень сільського голови чи особи, яка його заміняє і інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених даною Інструкцією, спеціаліст по роботі з молоддю  сільської ради несе дисциплінарну відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством.

            За навмисне спричинення установі або її працівникам чи відвідувачам  збитків у зв’язку з виконанням ( через невиконання) своїх посадових обов’язків  несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (або) цивільним законодавством.

          Несе повну матеріальну відповідальність  за матеріальні цінності, які знаходяться в його користуванні у випадку їх втрати або псування, якшо не доведе, що збитків завдано не з його вини.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ( ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ )

    Спеціаліст по роботі з молоддю сільської ради:

         Працює в режимі нормованого робочого дня за  складеним графіком, виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим сільським головою.

          Проходить інструктаж  з техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом секретаря сільської ради.

          Проводить звіт про свою роботу перед  сільським головою чи особою, яка його заміняє.