Мельніков Михайло Віталійович –  народився 20 листопада 1966 року в селі Мішутине Путивльського району Сумської області. З 1973 по 1976 рік навчався в Мішутинській початковій школі. З 1976 по 1981 рік продовжив навчання у Рев’якинській восьмирічній школі, після закінчення якої навчався в Сумському сільськогосподарському технікумі і в 1984 році закінчив повний курс навчання за спеціальністю «Бухгалтерський облік в сільськогосподарському виробництві». З 1984 по 1988 рік навчався в Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В.Докучаєва за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві». Працює на посаді сільського голови Вільшанської сільської ради з 23 листопада 2010 року.

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

ВІЛЬШАНСЬКОГО   СІЛЬСЬКОГО  ГОЛОВИ

  1.Загальні положення

         1.1. Сільський  голова є головною посадовою особою територіальної громади села  Вільшана  та інших 7 сіл, які входять до складу сільської  ради та відноситься до категорії  посадових осіб місцевого самоврядування.

         1.2. Сільський  голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

         1.3. Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради, головує на засіданнях ради та її  виконавчого комітету.

         1.4. Сільський  голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

         1.5. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів сільської ради, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

         1.6. Під час здійснення наданих повноважень,  сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним -  перед сільською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

         1.7 . Сільський  голова  в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2. Повноваження та функціональні  обов`язки сільського голови

         2.1. Забезпечує в межах наданих законом повноважень органам місцевого самоврядування, виконавчої влади на території Вільшанскьої сельської ради, дотримання Конституції та Законів України,  виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

      2.2. Організує в межах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» роботу сільської  ради та її виконавчого комітету;

     2.3. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

     2.4.Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконкому сільської  ради;

     2.5.Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчого комітету та органів ради;

     2.6.Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій і головує на пленарних засіданнях сільської ради;

     2.7.Забезпечує підготовку та розгляд проектів програм соціально – економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її  повноважень, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіт про їх виконання;

     2.8.Призначає на посади та звільняє працівників сільської  ради, веде  облік  робочого часу (табель);

     2.9.Приймає рішення за поданням:

Про притягнення працівників, що порушили трудову дисципліну, винних в завданні матеріальної шкоди, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;

Про моральне та матеріальне заохочення працівників, що визначилися.

     2.10.Забезпечує виконання рішень сільського  референдуму, сільської  ради та виконавчого комітету;

     2.11. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

     2.12.Звертається до суду щодо визначення незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, установ, підприємств та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

     2.13.Укладає від імені територіальної громади, сільської  ради та виконавчого комітету договори відповідно до законодавства;

     2.14.Веде особистий прийом громадян, забезпечує на території ради дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

     2.15.Складає і засвідчує нотаріальні дії у відсутності секретаря сільської  ради;

     1.16.Видає розпорядження в межах своїх повноважень.

     2.17.Скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

     1.18.Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до компетенції її виконавчих органів;

  3. Права сільського  голови

        Сільський  голова  має право:

         3.1. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

         3.2.На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєно, якості, досвіту та стажу роботи;

         3.3.На соціальний і правовий захист;

         3.4. Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій не залежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових повноважень.

         3.5.Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри  щодо нього;

          3.6. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

4. Сільський   голова  повинен знати

         4.1.Загальнотеоретичні основи управлінської  діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для здійснення професійного керування у сфері місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку, бездоганного виконання своїх службових обов’язків;

         4.2.Закони та нормативні акти України, які стосуються розвитку місцевого господарства та роботи місцевих органів влади;

         4.3.Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі соціальної на гуманітарної політики, які мають місце в його територіальній громаді;

         4.4.Зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад (регіону) в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин;

         4.5.Загальні теоретичні та правові засади здійснення управління селом;

         4.6.Розподіл сфер діяльності в процесі управління селом;

         4.7. Етику та культуру ділового та політичного спілкування;

         4.8.Функції регіону в галузі управління фінансами та бюджетом;

         4.9. Організацію, форми і методи роботи органів територіального самоврядування;

         4.10. Проблеми соціального захисту членів територіальної громади;

         4.11.Основи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища;

         4.12.Основи кадрової політики;

         4.13.Механізми прийняти управлінських рівень;

         4.14.Основи організаційно-правової роботи;

         4.15.Основи службового діловодства;

         4.16.Правила внутрішнього трудового розпорядку.

         4.17.Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

5. Сільський  голова повинен вміти

         1. Грамотно та доцільно виконувати основні професійні завдання та функціональні обов’язки, застосувати закони та нормативні акти, юридичного грамотно кваліфікувати факти й обставини, приймати правові рішення та вчиняти інші юридичні дії у повній відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в України».

         2. Не допускати порушення прав та законах інтересів членів територіальної громади та юридичних осіб на території села;

         3. Забезпечувати суворе дотримання встановленого порядку розгляду звернень, повідомлень і скарг громадян та юридичних осіб;

         4.Визначити пріоритети напрямків діяльності ради та її виконкому;

         5.Організувати ефективну роботу ради та апарату виконкому сільської  ради;

         6.Досягати дієвості та результативності виконання управлінських рішень;

         7.Оперативно та дієво опрацьовувати вхідну документацію (ознайомлення, визначення виконавців, резолюція, система конкретного використання тощо);

         8. На належному рівні готувати проекти ухвал сесій ради та рішень її виконавчого комітету, забезпечувати дієвий контроль за їх виконанням;

         9.Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, вивчати нове законодавство, практику його застосування, працювати з фаховою та науковою літературою;

         10.Розв’язувати конфлікти ситуації  та управляти комунікаційними технологіями;

         11.Бути лідером.

6. Відповідальність сільського голови:

         6.1. Сільський  голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

         6.2. Сільський  голова  несе відповідальність за неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12, 13, 23, Закону України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», чинного законодавства України про працю та статей 7, 8, 9, Закону України «Про боротьбу з корупцією».

 Відомості про майно і доходи за 2015 рік.