Криштоп Світлана Василівна  – народилася 03 червня 1971 року в селі Вільшана Недригайлівського району Сумської області. З 1978 року  по 1988  рік навчалась у Вільшанській середній школі. В 1988 році вступила до Сумського кооперативного технікуму на бухгалтерське відділення, який закінчила у 1990 році. З 2001 по 2010 рік працювала на посаді  діловода Вільшанської сільської ради. Працює на посаді секретаря  Вільшанської сільської ради з 23 листопада 2010 року.

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ СЕКРЕТАРЯ

ВІЛЬШАНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дана посадова Інструкція розроблена  відповідно до додатка 1 до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, за­твердженого наказом Головдержслужби України від 01.09.1999 р. № 65

(із доповненнями, внесеними наказом Головдержслужби України від 01.11.06 р. № 363, погодженими Міністертвом пра­ці та соціальної політики України від 30.10.06 р.) та типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб міс­цевого самоврядування, затверджених наказом Головдержслужби від 29 грудня 2009 р. № 406.

     Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією сільського  голови.

 Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

      Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж ро­боти за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Повинен дотримуватися і знати: Конституцію України; закони України ” Про міс­цеве самоврядування в Україні “,  ” Про службу в органах місцево­го самоврядування “, ” Про державну службу “, ” Про боротьбу з корупцією “ та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; організацію праці та основи управління персоналом і кадрової роботи; законодавство про працю; засади зовнішньоекономічної політики України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відпо­відному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні про­грами роботи на комп'ютері; державну мову; дану інструкцію.

 

2. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Секретар сільської ради:

     Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України ” Про місцеве самоврядування в Україні “,  повідомляє депутатам і населенню інформацію про час і місце проведення сесій ради, перелік питань, які передбачаються розглядати на засіданні ради, веде засідання та підписує її рішення у випадках , передбачених шостою частиною статті 46 названого закону.

      Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його компетенції, ефек­тивну взаємодію між структурними підрозділами виконавчого комітету (апарату) ради, виконавчими органами ради, підвідомчими підприєм­ствами, установами, організаціями.

      Здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне, господарське забезпечення діяльності виконавчого комітету (апарату) ради.

      Вносить пропозиції голові ради щодо структури та штатного розпису виконавчого комітету (апарату) ради.

      Організовує підготовку засідань та нарад виконавчого комітету (апарату) ради,  сесійних засідань, засідань постійних депутатських комісій. Забезпечує підготовку та виконання планів роботи виконавчого комітету (апарату) ради, сільської ради, формування планів засідань ви­конавчого комітету ради, сесій сільської ради, контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівництва ради, виконавчого комітету (апарату) ради та їх своєчасне розсилання адресатам.

       Контролює виконання рішень ради, керівництва виконавчого комітету (апарату) ради, регламенту ро­боти ради та її виконавчого комітету (апарату). Забезпечує відповідність чинному законодавству проектів рішень ради та її виконавчого комітету, дотримання порядку роботи з документами.

      Подає рішення виконавчого комітету та голови ради, що підлягають державній реєстрації, до органів, що проводять відповідну реєстрацію.

      Організовує та контролює роз­роблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням ді­ловодства в структурних підрозділах виконавчого комітету (апарату) ради, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах ради, підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

     Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого архіву.

     Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення виконавчого комі­тету (апарату) ради.

     Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем.

     Забезпечує розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень ради; проведення робіт з благоустрою та озеленення внутрішньої терито­рії. Забезпечує проведення масових заходів.

     Забезпечує гласність у роботі виконавчого комітету (апарату) ради.

     Здійснює розробку проектів кошто­рису адміністративно-господарських витрат та вносить відповідні пропо­зиції керівництву ради, бере участь у контролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат.

       Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації відпо­відних працівників виконавчого комітету (апарату) ради.

       Подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників виконавчого комітету (апарату) ради, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

       Контр­олює стан трудової та виконавської дисципліни у виконавчому комітеті (апараті) ради, здійснює заходи з питань запобігання проявам корупції.

       У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

       Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету (апарату) ради, та заходи щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

       Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів з підготовки і проведення референдумів та виборів до органів влади і місцевого самоврядування.

       Проводить реєстрацію актів громадянського стану, урочистого обряду ” Одруження “.

       Веде і оформляє протоколи засідань виконкому та сесій сільської ради. Здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.

       Здійснює нотаріальні дії на території сільської ради. Веде облік робочого часу на працівників апарату сільської ради.

       Забезпечує зберігання офіційних документів, доступ до них осіб, яким надано це право у встановленому порядку, передачу документів у архів.

       Здійснює по господарський облік, видає довідки громадянам, підготовляє та забезпечує своєчасність звітності у органи статистики.

        Проводить облік населення пільгових категорій, квартирний облік. Веде матеріали про опікунство та опіку.

        Забезпечує своєчасну подачу інформацій на виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та запити відділів і управлінь РДА.

        Виконує інші доручення сільського голови, що не суперечать законодавству України.

3.ПРАВА

       Секретар має право:

     За дорученням керівництва ради представляти раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, під­приємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції. Одержувати в установленому порядку від органів держав­ної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетен­ції. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками виконавчого комітету (апарату) ради посадових обов'язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи виконавчого комітету (апарату) ради та служби в органах місцевого самоврядування.

     На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

     Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр.

      Відмовлятися від проведення небезпечних для здоров’я і життя робіт в умовах, коли  відсутні і (або) не можуть бути прийняті необхідні заходи безпеки.

        4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Секретар сільської ради несе відповідальність:

       за перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо місцевого самоврядування згідно Закону України ”Про службу в органах місцевого самоврядування“, чинного законодавства України про працю та Закону України ”Про боротьбу з корупцією“ ;

       За невиконання чи неналежне виконання  без поважних причин  Правил внутрішнього трудового розпорядку установи, законних розпоряджень сільського голови чи особи, яка його заміняє і інших локальних нормативних актів, посадових обов”язків, встановлених даною Інструкцією, секретар сільської ради несе дисциплінарну відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством.

      За навмисне спричинення установі або її працівникам чи відвідувачам  збитків у зв’язку з виконанням ( через невиконання) своїх посадових обов’язків  несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (або) цивільним законодавством.

      Повну матеріальну відповідальність  за матеріальні цінності, які знаходяться в його користуванні у випадку їх втрати або псування, якшо не докаже, що збитків завдано не з його вини.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Секретар сільської ради взаємодіє:

  • з сільським головою по всіх питаннях роботи ради та виконкому;
  • з головами постійних, тимчасових контрольних комісій сільської  ради, депутатами сільської  ради та керівниками організацій, що належать до сфери управління сільської ради, в питаннях  роботи з документами, контролю і перевірки виконання документів, роботи постійних, тимчасових контрольних комісій, про­ведення засідань сесій сільської  ради, виконкому сільської  ради, підготовки і подання необхідних керівництву документів, використання інформації в службових цілях;
  • з юристом  в правових питаннях, пов'язаних з підготовкою докумен­тів, з питань розстановки кадрів, підвищення кваліфікації посадових осіб у роботі з документами;
  • з іншими працівниками сільської  ради в  питаннях  за­безпечення сільської ради засобами оргтехніки, бланками документів, канцелярським приладдям, а також з питань побутового об­слуговування.

Працює в режимі нормованого робочого дня за  складеним графіком, виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим сільським головою.

     Проходить інструктаж  з техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

     Проводить звіт про свою роботу перед виборцями, сільською радою та сільським головою чи особою, яка його заміняє.

Відомості про майно і доходи за 2015 рік.