Дремова Людмила Михайлівна народилася 07 червня 1975 року в селі Холодний Яр  Недригайлівського району Сумської області. З 1981 року по 1992 рік навчалася в Недригайлівській загальноосвітній школі. Після закінчення школи вступила до Охтирського СПТУ № 7 . З 1993 по 1995 рік  навчалася в Київському коледжі зв’язку де здобула спеціальність «Технік поштового зв’язку». На посаді касира-рахівника Вільшанської сільської ради працює з січня 2014 року.

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ КАСИРА-РАХІВНИКА

 ВІЛЬШАНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

    Дана посадова Інструкція розроблена  на основі статуту територіальної громади села , регламенту сільської  ради  відповідно   типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб міс­цевого     самоврядування, затверджених наказом  Головдержслужби від 29 грудня 2009 р. № 406.

    На посаду касира призначається особа, якій виповнилося 18  років, розпорядженням  сільського  голови за поданням секретаря виконавчого комітету сільської  ради, звільняється з посади сільським головою.

    Касир- рахівник   може  мати вищу або середню спеціальну освіту, без вимог до стажу роботи, досконало володіти державною мовою, персональним комп’ютером.

      Як касир, безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру, з інших питань - секретарю сільської ради.

Повинен дотримуватися і знати: Конституцію України; закони України ” Про міс­цеве самоврядування в Україні “,  ” Про боротьбу з корупцією “ та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпоряджен­ня Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; законодавство про працю;  інструкцію з діловодства у відпо­відному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні про­грами роботи на комп'ютері; державну мову, інструкції по бухгалтерському обліку, цю інструкцію.

2. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

    Касир виконує такі посадові обов’язки:

2.1  Звірка землі по кожному господарству для нарахування земельного податку;

2.2  Збір платежів за землю від кожного господарства;

2.3  Рознесення начислень і сплати за землю в особисті рахунки;

2.4  Закриття особистих рахунків;

2.5  Збір грошей  від добровільних надходжень.

2.6  Облік добровільних надходжень;

2.7  Одержання і видача заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з сільського бюджету;

2.8  Приймання платежів за оренду майна, за відшкодування за енергоносії, землю та комунальні послуги;

2.9  Приймання платежів за ринковий збір, за харчування дітей у ДНЗ.

2.10  Приймання державного мита.

2.11  Здавання отриманої готівки до Недригайлівського відділення ощадного банку;

2.12  Ведення касової книги;

2.13  Складання касового звіту;

2.14  Веде питання майнових паїв, бувшого колгоспу ” Комінтерн “ (облік, уточнення   та видача свідоцтв)

2.15  Оформляє та відправляє пакети документів для оформлення субсидій населенню сільської ради.

2.16  Веде облік та несе відповідальність за матеріальні цінності  апарату управління сільської ради;

2.17  Оформляє пакети документів для отримання допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги при народження дітей та інших видів допомог.

2.17  Виконує інші доручення сільського голови, що не суперечать законодавству України.                                             

3. ПРАВА

Касир  має право:

     На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

     Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозр.

      Відмовлятися від проведення небезпечних для здоров’я і життя робіт в умовах, коли  відсутні і (або) не можуть бути прийняті необхідні заходи безпеки.

                                                                                                                                                                        4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Касир  несе відповідальність:

     За перевищення своїх повноважень, порушення  чинного законодавства України про працю та Закону України ”Про боротьбу з корупцією“ ;

     За невиконання чи неналежне виконання  без поважних причин  Правил внутрішнього трудового розпорядку установи, законних розпоряджень сільського голови чи особи, яка його заміняє і інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених даною Інструкцією, несе дисциплінарну відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством.

    За навмисне спричинення установі або її працівникам чи відвідувачам  збитків у зв’язку з виконанням (через невиконання) своїх посадових обов’язків  несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (або) цивільним законодавством.

      Повну матеріальну відповідальність  за грошові та матеріальні цінності, які знаходяться в його користуванні у випадку їх втрати або псування, якшо не доведе, що збитків завдано не з його вини.

 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

     Касир:

    Працює в режимі нормованого робочого дня за  складеним графіком, виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим сільським головою.

    Проходить інструктаж  з техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом секретаря сільської ради.

    Проводить звіт про свою роботу по касовому та бухгалтерському обліку перед головним бухгалтером, по інших питаннях – перед сільським головою чи особою, яка його заміняє.