Шевченко Ганна Яківна -  народилася 20 листопада 1959 року в селі Мерки Недригайлівського району Сумської області. З 1967 року по  1977 рік навчалася у Вільшанській загальноосвітній школі. Після закінчення школи вступила до Путивльської рахунково -бухгалтерської школи, де навчалася з 1977 року  по 1978 рік за спеціальністю – бухгалтерський облік,  та здобула кваліфікацію – бухгалтер. З 1979 року продовжила навчання у Харківському фінансовому  технікумі, за спеціальністю бюджетний облік, який закінчила у 1982 році та здобула кваліфікацію бухгалтер –фінансист. Працює на посаді головного бухгалтера Вільшанської сільської ради з 25 березня 2003 року.

 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

ВІЛЬШАНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Дана посадова Інструкція розроблена  відповідно до додатка 1 до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, за­твердженого наказом Головдержслужби України від 01.09.1999 р. № 65 (із доповненнями, внесеними наказом Головдержслужби України від 01.11.06 р. № 363, погодженими Міністертвом пра­ці та соціальної політики України від 30.10.06 р.) та типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб міс­цевого самоврядування, затверджених наказом Головдержслужби від 29 грудня 2009 р. № 406. 

     Головний бухгалтер призначається на посаду на конкурсній основі селищним головою  з числа осіб, що досягли 18 років і  відповідають відповідним кваліфікаційним вимогам.

     Як посадова особа місцевого самоврядування один раз на 4 роки, з метою  підвищення ефек­тивності діяльності, оцінювання результатів роботи, ділових та професійних якостей, виявлених працівником  при виконанні обов'язків, проходить атестацію, згідно відповідного Положення.

      Кваліфікаційні вимоги:  Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

     Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необ­хідності (виходячи із виконання основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом у бюджетних установах не менше 5 років.

     Повинен дотримуватися і знати:  Конституцію України; Бюджетний кодекс України; закони України ” Про місцеве самоврядування в Україні ”, ” Про службу в органах місцевого самоврядування “, ” Про державну службу “, ” Про боротьбу з корупцією “ та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, мето­дичні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності; практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямів діяльності; державну політику у відповідній сфері управління; основи економіки, організації праці та управління; порядок документального оформлення в бухгалтерському обліку облікових показників; методи економічного аналізу; трудове, фі­нансове та господарське законодавство; інструкцію з діловодства у селищній раді, як  органі місцевого самоврядування; основи психології; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

2. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Головний бухгалтер:

     Здійснює керівництво діяльністю підрозділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу (у разі наявності у штатному розписі підрозділу з фінансово-бюджетних питань).

     Забезпечує виконання покладених на підрозділ за­вдань щодо організації бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності у визначеній сфері управління і контролює дотримання правил його ведення.

     Здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю у підвідомчих структурах.

     Керує розробкою та впровадженням за­ходів щодо дотримання фінансової дисципліни.

     Організовує облік валютних надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних доку­ментів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву.

      Планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання виконавчого комітету (апарату) ради, інших виконавчих органів ради, бере участь у розробці кошторису витрат на утримання підвідомчих структур та вносить пропозиції голові ради щодо організації їх фінансування.

     За­стосовує комп'ютерні та інші сучасні технічні засоби і технології обліково-обчислювальних робіт.

     Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності відпо­відним органам у визначені терміни.

      Складає кошториси доходів і видатків по всіх бюджетних установах селищної ради та контролює правильність їх використання згідно кошторису. Проводить облік доходів, касових фактичних видатків по всіх бюджетних установах селищної ради,складає меморіальні ордери і заносить їх у головну книгу, веде її, звіряє розрахунки з організаціями, перевіряє звіти касира, нараховує заробітну плату.

     Здійснює контроль за законністю, сво­єчасністю та правильністю оформлення документів; правильним використанням коштів установ селищної ради в тому числі фонду оплати праці; встановленням посадових окладів; правильністю нарахування та перерахування податків до місцевого та державного бюджетів, інших платежів; дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; стягненням у встановлений термін дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості.

      Забезпечує організацію про­ведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.

     Регулює роботу ради щодо вза­ємин з фінансовими організаціями та

 установами. Бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників

 бухгалтерської служби.  

3. ПРАВА

 Головний бухгалтер  має право:

     Представляти раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підвідомчих підприємствах, установах та організаціях з питань, що стосуються його компетенції.

     Одержувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю.

     Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

     Вносити керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи.

     На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

     Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр.

     Відмовлятися від проведення небезпечних для здоров’я і життя робіт в умовах, коли відсутні і (або) не можуть бути прийняті необхідні заходи безпеки.

    4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

     Несе відповідальність за перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо місцевого самоврядування згідно Закону України ”Про службу в органах місцевого самоврядування“, чинного законодавства України про працю та Закону України ”Про боротьбу з корупцією“ ;

     За невиконання чи не належне виконання  без поважних причин  Правил внутрішнього трудового розпорядку установи, законних розпоряджень сільського голови чи особи, яка його заміняє і інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених даною Інструкцією, головний бухгалтер селищної ради несе дисциплінарну відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством.

     За навмисне спричинення установі або її працівникам чи відвідувачам  збитків у  зв’язку з виконанням (через невиконання) своїх посадових обов’язків  несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (або) цивільним законодавством.

     Несе повну матеріальну відповідальність  за матеріальні цінності, які знаходяться в його користуванні у випадку їх втрати або псування, якшо не докаже, що збитків завдано не з його вини.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Головний бухгалтер сільської ради:

    Працює в режимі нормованого робочого дня за  складеним графіком, виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим сільським головою головою.

    Проходить інструктаж  з техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом секретаря селищної ради

    Проводить звіт про свою роботу перед сільською  радою  та  сільським головою чи особою, яка його заміняє.